معرفی آزمایشگاه:
در این آزمایشگاه عملکرد قطعات و نمونه های مورد نظر در برابر شرایط سخت محیطی مطابق استانداردهای مربوطه، مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا از عملکرد صحیح آنها در شرایط مختلف اطمینان حاصل گردد. بررسی تست هایی همانند : دما ، فشار ، رطوبت ، برودت ، شرایط مه نمکی و …

لیست تست‌های آزمایشگاه

پیمایش به بالا