آزمون آب بندی – مقاومت در برابر فشار

آزمون آب بندی – مقاومت در برابر فشار

کمپرسور باد – PLC

قرار دادن نمونه باک تحت فشار 300 میلی بار به صورت غوطه ور در آب به مدت 15ثانیه که مشاهده نشتی در این تست مجاز نمی باشد.

B220210

پیمایش به بالا