ازدیاد طول تا نقطه پارگی

ازدیاد طول تا نقطه پارگی - R111

تنسومتر

اندازه گیری درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی در قطعات پلاستیکی و لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

D41 1099

پیمایش به بالا