ازدیاد طول در نقطه تسلیم

ازدیاد طول در نقطه تسلیم

دستگاه کشش – فشار دارای اکستنسومتر

اندازه گیری درصد ازدیاد طول در نقطه تسلیم در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

ISO 527

پیمایش به بالا