استحکام هیدرولیکی باک

استحکام هیدرولیکی باک

میز دستگاه واژگونی – plc آزمایشگاه – کمپرسور باد

این تست روش اندازه گیری نشتی باک پر شده از آب تحت فشار 0.3 بار می باشد که نمونه باید بدون نشتی باشد.

INSO 10941 – Section: 7-1
ISIRI 6480-

پیمایش به بالا