مقاومت خمشی

مقاومت خمشی

دستگاه کشش و فشار

اندازه گیری استحکام مقاومت خمشی در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه.

B226160 / ISO 178

پیمایش به بالا