استحکام پارگی

استحکام پارگی

دستگاه کشش فشار

اندازه گیری استحکام پارگی در قطعات لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

D415149 / B632100

پیمایش به بالا