استحکام کششی

استحکام کششی - R110

تنسومتر

اندازه گیری استحکام کششی در قطعات پلاستیکی و لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

D41 1099

پیمایش به بالا