اندازه گيری خزش

اندازه گيری خزش

آون – فیکسچر

مقدار سر خوردن نمونه از روی ورق مونتاژی بررسی می گردد.

D45 1443

پیمایش به بالا