اندازه گيري درصد جذب رطوبت

اندازه گيري درصد جذب رطوبت- E108

Densitometer

بررسی جذب رطوب قطعه مطابق با استاندارد. بررسی تغییرات وزنی قطعات از مواد مختلف

ASTM D570

پیمایش به بالا