اندازه گیری تنسایل، درصد تطویل، مدول، خمش، استحکام چسبندگی و …

اندازه گیری تنسایل، درصد تطویل، مدول، خمش، استحکام چسبندگی و …

Tensile and Elongation

بررسی وضعیتهای خمیر بعد از پخت از لحاظ میزان مقاومت و کشسانی و میزان چسبندگی بر روی سطح فلزی و مقاومت در مقابل خمش و اندازه گیری با دستگاه تنسایل سنتام.

MS 715-62(4.3) / MS 715-62(4.6) / و سایر استانداردهای مشابه

پیمایش به بالا