آزمایشگاه اندازه‌گیری

معرفی آزمایشگاه:

    اگر نیازهای اندازهگیری شما ساده یا بسیار پیچیده باشد، ما نتایج قابل اعتمادی را از طریق روش‌های اندازه‌گیری متفاوت به شما ارائه می دهیم. دستگاه اندازهگیریVMS , CMM ما میتواند با دقت از پیچیده‌ترین قطعات، اندازهگیری کند. بنابراین می‌توانیم اطلاعاتی دقیق و مطمئن از ابعاد قطعه مورد نظر را تعیین کنیم تا بتوانید در شناسایی و بهبود قطعه از آن استفاده کنید. همچنین در آزمایشگاه کالیبراسیون، صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون، وسایل اندازهگیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها برکیفیت فرایند یا محصول تأثیرگذار می‌باشد.

لیست تست‌های آزمایشگاه

پیمایش به بالا