انقباض ابعادی

انقباض ابعادی - P151

آون – کلایمتیک

نمونه تحت شرایط دمایی خاص قرار گرفته و سپس مقدار شرینک آن اندازه گیری می گرددو

D45 1234

پیمایش به بالا