تست اشتعال پذیری

تست اشتعال پذیری

Combustibility

اندازه گیری سرعت اشتعال و اندازه گیری میزان مقاومت محصولات تولیدی در مقابل سوختن برحسب mm/min.

D45 1333

پیمایش به بالا