تست ضربه

تست ضربه

دستگاه ضربه

قطعه مورد آزمايش را در فيكسچر مخصوص قرار مي دهيم .اكنون وزنه را روي قطعه رها كرده، قطعه مورد نظر نبايستي شكست يا ترك بوجود آمده باشد.

D42 1235

پیمایش به بالا