تست نشتی گردگیر

تست نشتی گردگیر

تجهیز اعمال فشار هوا و فشار سنج

بررسی اب بندی مواد با اعمال فشار هوا بر روی گردگیر های دسته سیم نصب شده بر روی سینی خودرو مطابق استاندارد مشتری

9643421899 مطابق بند 13 /1

پیمایش به بالا