تست کاپینگ

تست کاپینگ

تجهیز کاپینگ

بر اساس هد فشار به رنگ وارد میکند و ترک رنگ را بررسی میکند .در مواردی مشابه سازی فرو رفتن فشار در قطعه خودرو را بررسی می‌کند.

ISIRI 10038 / D251342

پیمایش به بالا