تعیین جذب آب

تعیین جذب آب

ترازوي دانسيتومتر

درصد آب جذب شده توسط قطعات اسفنجی اندازه گیری می گردد.

D45 1429

پیمایش به بالا