تعیین درصد خاکستر

تعیین درصد خاکستر - P150

کوره

برای تعیین میزان درصد فیلر در پلیمرها مطابق استاندارد استفاده میشود. نمونه پس از سوزانده شدن و خارج شدن مواد فرار در دمای های مشخص کلسینه می‌شود.

ISO 3451

پیمایش به بالا