تعیین دمای نرمینگی

تعیین دمای نرمینگی - E107

HDT-VICAT – ساعت اندیکاتور – وزنه

مقاومت مواد در دمای بالا تعیین می شود

ASTM D648 / ISO 75

پیمایش به بالا