تعیین مقاومت نمونه در شرایط تشدید یافته

تعیین مقاومت نمونه در شرایط تشدید یافته- E110

AF Cycle Test – پایه و محفظه دمایی

دستگاه سیکل ای اف جهت تست آب و هوایی است که شبیه سازی شرایط واقعی آب و هوا مانند حرارت، سرما و همچنین رطوبت در شرایط سیکلی برای بررسی میزان تغییرات نمونه ها را میسر می نماید. این دستگاه قابلیت تغییر دما از 40- تا 150+ درجه و همچنین رطوبت حدود 95درصد را دارا است.

D47 1309

پیمایش به بالا