تغييرات نیروهای مونتاژ و دمونتاژ

تغييرات نیروهای مونتاژ و دمونتاژ

دستگاه کشش و فشار

تعیین نیروی جاگذاری و خارج کردن نمونه از محل مونتاژ بر اساس تست پلن مشتری

ASTM D638

پیمایش به بالا