تغییر طول در اثر پيرسازی در سوخت

تغییر طول در اثر پيرسازی در سوخت

آون – هود – کولیس

تست با اندازه گیری تغییر طول قطعه پس از قرارگیری در سوخت تحت شرایط دمای محیط و به مدت مشخص شده در درخواست صورت می پذیرد.

D451234

پیمایش به بالا