تغییر طول در اثر پیرسازی دمایی(دمای دستگاه متغیر درجه سانتیگراد)

تغییر طول در اثر پیرسازی دمایی(دمای دستگاه متغیر درجه سانتیگراد)

آون – کولیس

تست با اندازه گیری تغییر طول قطعه پس از قرارگیری درکلاس دمایی قطعه و مدت زمان مشخص شده در درخواست صورت می پذیرد.

D451234

پیمایش به بالا