جداسازي ساليد از اسفنج

جداسازي ساليد از اسفنج

دستگاه کشش فشار

برآورد نیروی جدا شدن سالید از اسفنج

D41 1442

پیمایش به بالا