درجه نفوذ

درجه نفوذ

Penetration

بررسی وضعیت ظاهری خمیر از لحاظ شل یا سفت بودن آن بوسیله دستگاه نفوذپذیری که یک سوزن به وزن 200 گرم به مدت 6 ثانیه بر روی خمیر اعمال شده و نتیجه آن با توجه به نفوذ سوزن داخل خمیر برحسب دهم میلیمتر گزارش میگردد.

D55 1154 / ISIRI – 2950

پیمایش به بالا