درصد اسیدیته / درصد نمک

درصد اسیدیته / درصد نمک

هات پلیت مگنت دار . تجهیزات شیشه ای

درصد اسیدیته : 5 گرم نمونه را به حجم 250رسانیده و از محلول بدست آمده 25سی سی برداشته در مجاورت فنل فتالئین با سود 0.1 نرمال تا ظهور رنگ صورتی تیتر میکنیم ،میزان سود مصرفی را در فرمول گذاشته و درصد اسیدیته را محاسبه میکنیم .
درصد نمک : میزان نمک به روش ولهارد به این صورت است که 2گرم نمونه را در مجاورت اسید نیتریک غلیظ و نیترات نقره حرارت میدهیم ، پس از افزودن مقداری پرمنگنات پتاسیم و 100سی سی آب مقطر در مجاورت زاج آهن با تیوسیانات آمونیوم تا ظهور رنگ قرمز آجری تیتر را ادامه میدهیم .میزان تیوسیانات مصرفی را در فرمول گذاشته و درصد نمک را محاسبه میکنیم

3308

پیمایش به بالا