دمای تبدیل 50% آلاینده ها

دمای تبدیل 50% آلاینده ها- K106

دستگاه تست کاتالیست

آلاینده های گازی در یک شیب دمایی معین، از روی نمونه کاتالیست عبور و عملکرد کاتالیست با ررسی میزان کاهش آلاینده-ها نسبت به دما بررسی می‌گردد.

D155364

پیمایش به بالا