رنگ سنجی

رنگ سنجی

اسپکتروفتومتر

نمونه توسط دستگاه رنگ سنجی مقادیر L,A,B رنگ آن اندازه گیری می گردد

D15 5084

پیمایش به بالا