سختی های shoreA

سختی های shoreA

سختی سنج

تعیین سختی مواد در shore A بصورت دیجیتال و با دقت نیم شور بر اساس استاندارد درج شده در فایل معرفی

ASTM D792

پیمایش به بالا