سقوط گوی

سقوط گوی

دستگاه ضربه سقوط آزاد – گوی فولادی

مقاومت قطعه نسبت به ضربه سقوط گوی با گوی و ارتفاع مشخص هر قطعه در دمای محیط و 30- درجه سانتیگراد می باشد که قطعه باید بدون شکست و ترک باشد.

B217090

پیمایش به بالا