سنجش اندازه ذرات

سنجش اندازه ذرات- K107

دستگاه سنجش اندازه ذرات

نمونه ی پودری /تعلیق بر مبنای پراکندگی تابش و منطبق بر تئوری فران هوفر یا مای آنالیز و سایز آن سنجیده می‌شود.

D446415

پیمایش به بالا