ضخامت

ضخامت

میکرومتر

محصول و یا ملزومات مورد نظر توسط ابزار میکرومتر انجام میشود .به این ترتیب که نمونه بین دو فک ابزار قرار میگیرد و عدد خوانده میشود

328

پیمایش به بالا