فشار-دبی

فشار-دبی

روتامتر – مولتی متر – منبع تغذیه

اندازه گیری دبی پمپ بنزین و آمپر در ولتاژ و آمپر مشخص انجام می شود.

KES DA302

پیمایش به بالا