مانایی فشار

مانایی فشار

دستگاه کشش فشار – آون

برگشت پذیری نوار بعد از اعمال شرایط AGE در ارتفاع مشخص

D45 1300

پیمایش به بالا