مقاومت اتصالات به نيروی کششی

مقاومت اتصالات به نيروی کششی

دستگاه کشش و فشار –  آون

:اندازه گیری مقاومت در آوردن لوله از کانکتور یا فیتینگ و… و گزارش نیروی آن می باشد.

STE 9623308599

پیمایش به بالا