مقاومت به اسید سولفوریک (در معرض بخارات اسید باتری)

مقاومت به اسید سولفوریک (در معرض بخارات اسید باتری)

آون – دستگاه کشش فشار

قطعه در معرض بخارات اسید مطابق استاندارد قرار میگیرد پس از ان به لحاظ ظاهری و ابعادی بررسی می گردد.

9649631299 / B226161

پیمایش به بالا