مقاومت به برودت

مقاومت به برودت- E103

دستگاه برودت (فریزر)

نمونه در برودت ذکر شده قرار گرفته و سپس از نظر ظاهری بررسی می گردد.

KES D-G008

پیمایش به بالا