مقاومت به حرارت و شوک حرارتی (سيكل حرارتی)

مقاومت به حرارت و شوک حرارتی (سيكل حرارتی)

آون – کابین برودت – کولیس

بررسی قطعه پس قرارگیری در دمای سرد و گرم همراه باجابجایی نمونه ها در زمان کمتر از 30 ثانیه بین دستگاههای آون و فریزر صورت میگیرد.

B220210 / 9624533099

پیمایش به بالا