مقاومت به خوردگی

مقاومت به خوردگی

فیکسچر – هود – آون

قرارگیری نمونه در تماس با محلول نمک های NaCl,CaCl2,ZnCl2 در دمای 60 سانتیگراد و به مدت 24 ساعت و سپس بررسی ظاهری قطعه می باشد.

D411733

پیمایش به بالا