مقاومت به دمای بالا

مقاومت به دمای بالا

چمبر آب و هوایی

انجام تست پس از پر کردن نمونه با آب و قرارگیری در دمای 95 درجه سانتیگراد سپس بررسی نشتی باک که نشتی در این تست مجاز نیست.

INSO 10941 / ISIRI 6480

پیمایش به بالا