مقاومت به سیالات گیریس

مقاومت به سیالات گیریس

آون – دستگاه کشش فشار

قطعه در مایع مطابق استاندارد قرار میگیرد پس از ان به لحاظ ظاهری و ابعادی بررسی می گردد.

9649631299 / B226163

پیمایش به بالا