مقاومت به سیالات

مقاومت به سیالات

هود آزمایشگاهی – کولیس -آون

پیرسازی قطعه در دمای 100 درجه به مدت 1000 ساعت با ضدیخ پس از 16 ساعت در دمای 118 درجه سانتیگراد که درنهایت تغییر ابعادی قطعه در محدوده تلرانس قرار گیرد.

B620200 ردیف 4-1

پیمایش به بالا