مقاومت به ضربه برودت

مقاومت به ضربه برودت

دستگاه ضربه سقوط آزاد – محفظه رطوبت – آون

مقاومت قطعه نسبت به ضربه سقوط آزاد با وزنه و ارتفاع مشخص هر قطعه در دمای 30- درجه سانتیگراد می باشد که قطعه باید بدون شکست و ترک باشد.

STE 9623308599 / D421236

پیمایش به بالا