مقاومت به مايعات

مقاومت به مايعات

آون

مقاومت به جذب و دفورمگی قطعات به مواد مختلف در اثر پیرسازی براساس استاندارد مشتری.

D471924

پیمایش به بالا