مقاومت به مواد شيميایی

مقاومت به مواد شيميایی

هود آزمایشگاهی – کولیس – آون

پس از پیرسازی نمونه ها به مدت 1000 ساعت در بنزین تغییرات ابعادی در قطعه باید حدود 1 درصد باشد.

B620200

پیمایش به بالا