مقاومت در برابر سوخت

مقاومت در برابر سوخت

آون ضد اشتعال – ترازوPLC

پس از تست نفوذپذیری نمونه تحت تست استحکام مکانیکی و تست ضربه پاندولی قرار میگیرد.

INSO 10941 / ISIRI 6480

پیمایش به بالا