مقاومت در برابر كنده شدن (Pull off)

مقاومت در برابر كنده شدن (Pull off)

دستگاه کشش فشار

نیروی مقاومت در مقابل در آمدن که قطعه باید نیروی 285 تا 315 نیوتن را به مدت 8 ثانیه تحمل کند.

STE 9649631299 / B222810

پیمایش به بالا