مدول خمشی

مدول خمشی

دستگاه کشش فشار

اندازه گیری مدول خمشی در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه.

ISO 178

پیمایش به بالا