میرایی صدا و ارتعاش

میرایی صدا و ارتعاش

Damping Properties

این دستگاه چهت اندازه گیری میزان دمپ صدا بوسیله عایقها و سیلرهای بوتیلی استفاده می شود و واحد آن db/s می باشد.

D45 1375

پیمایش به بالا